سبک زندگی

پاراگرافهای زیبا از کتابهای زیبا

پوستر کتاب

پاراگرافهای زیبا از کتابهای زیبا  سنگین ترین کیفری که خدایان یونانی توانستند برای سیزیف عاصی در نظر بگیرند بی هودگی بود: تکرار ابدی کاری اجباری در شرایطی که امکان هر نوع پیشرفتی از او سلب شده بود. مدام سیزیف باید تخته سنگش را از یک سربالایی تیز بالا می برد، همین که به نوک سربالایی می رسید سنگ قل می ... بیشتر بخوانید